همکاران - دکتر سید سعید فیروزآبادی

دکتر سید سعید فیروزآبادی

مدیر و مترجم مسئول

  1. عضو هیئت علمی دانشگاه
  2. مترجم رسمی قوۀ قضائیه زبان آلمانی (تهران ۱۰۱۰)
  3. عضو جامعۀ مترجمان رسمی ایران
  4. دارای تألیفات و ترجمۀ آثار به زبان‌های فارسی و آلمانی