مدیر و مترجم مسئول

مدیر و مترجم مسئول:

دکتر سید سعید فیروزآبادی

دکتر سید سعید فیروزآبادی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مترجم رسمی قوۀ قضائیه زبان آلمانی (تهران ۱۰۱۰)
  • عضو جامعۀ مترجمان رسمی ایران
  • دارای تألیفات و ترجمۀ آثار به زبان‌های فارسی و آلمانی