خدمات دارالترجمه وین

 

فعالیت اصلی دارالترجمه رسمی وین متمرکز بر زبان آلمانی است.