دوره‌ای کوتاه مدت و پایه برای زبان آلمانی و شرکت در امتحان مخصوص آن. طی این دوره با ضروری‌ترین واژه‌ها و جمله‌ها در زبان آلمانی و شیوۀ بیان و پاسخ به آنها آشنا می‌شوید.