خدمات دارالترجمه وین

ترجمۀ رسمی، اخذ تأیید مدارک از وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه

مشاوره در پروژه‌های ترجمه

ترجمۀ فیلم و نوار، کاتالوگ و راهنمای استفاده

ترجمۀ همزمان و همراه در نشست‌ها و کنفرانس‌ها

ترجمۀ رسمی هنگام عقد قرارداد

ترجمۀ کتاب و مقاله

دبیری بخش زبان‎‌های خارجی نشریه‌ها و سایت‌ها

طراحی و ترجمۀ سایت به زبان‌های خارجی

داوری ترجمه‌ها

همکاری در امور تألیف، ترجمه و نشر کتاب